DzU z 2002r Nr 75 pozycja 690 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

bez-klamek

Temat: osiedle Majolikowa przy lesie Wansbud
Śpieszę donieść iż wg par.298 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)- wysokość balustrady w budynkach wielorodzinnych powinna wynosić co najmniej 1,1 m zaś prześwit między barierkami max. 0,12 m. Rozporządzenie jest z 2002r. ale chyba pod tym względem nic się...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,106,23044549,23044549,osiedle_Majolikowa_przy_lesie_Wansbud.htmlTemat: Huśtawka i trzepak
llobe napisał: > Prawo budowlane > USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. > Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków > technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie > z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 > (stan prawny na dzień 14 marca 2009 roku) > § 25 > Przy budynkach wielorodzinnych trzepaki należy sytuować przy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,95263111,95263111,Hustawka_i_trzepak.html


Temat: Za remont kominów zapłaci miasto
Niestety ale Dusza ma rację. To co kominiarze mogą robic jest określone w niżej wymienionych przepisach prawnych: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pózniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 r.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74 z 1999r. poz. 836) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.) W...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,60,38711302,38711302,Za_remont_kominow_zaplaci_miasto.html


Temat: Kocioł na ekogroszek tylko w układzie otwartym?
dokładnym tłumaczeniem normy europejskiej EN 303-5 Zauważ jednak, że zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 "partyzantką" jest każde podłączenie jakiegokolwiek kotła na paliwa stałe do instalacji zamkniętej, nawet ... Polski Komitet Normalizacyjny 17 kwietnia 2002r. i oznaczona jako PN-EN 303-5, a  Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 został ogłoszony 12 kwietnia 2002r. Wobec tego normę PN-EN 303-5 można traktować jako rozszerzenie rozporządzenia ministra, zawartego w Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Tak własnie to traktujemy i dlatego stosujemy się do tej normy. Jednak ponad tymi wszystklimi normami i rozporządzeniami jest tzw....
Źródło: topranking.pl/1558/60,kociol,na,ekogroszek,tylko,w,ukladzie,otwartym.php


Temat: gdzie przepisy odległości zabudowy itp?
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.z 2002r. Nr 75, poz. 690)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,656,65330019,65330019,gdzie_przepisy_odleglosci_zabudowy_itp_.html


Temat: Huśtawka i trzepak
Prawo budowlane USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: c) obiekt małej architektury; 4) obiekcie ... w art. 5; 2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 (stan prawny na dzień 14 marca 2009 roku) § 25 Przy budynkach wielorodzinnych trzepaki należy sytuować przy miejscach do gromadzenia odpadów stałych, z zachowaniem odległości nie mniejszej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,95263111,95263111,Hustawka_i_trzepak.html


Temat: zagospodarowanie terenu stanowiacego własnośc gmin
np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)Rozdz.3
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,63016371,63016371,zagospodarowanie_terenu_stanowiacego_wlasnosc_gmin.html


Temat: wentylacja mechaniczna - nakaz rozmontowania
Prawdopodobnie o to chodzi: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) § 2 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2. § 207 2. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi. § 330 Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia: 1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych ... zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Jeżeli jest to nowy budynek (po 2002 roku wybudowany)lub po tej dacie był remontowany to administrator ma rację!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,94353801,94353801,wentylacja_mechaniczna_nakaz_rozmontowania.html


Temat: Pozwolenie na budowę do granicy działki
Faktycznie zmieniło się od 15 grudnia 2002r. !!! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.z 2002r. Nr 75, poz. 690) Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć na www.abc.com.pl w dziale Serwis zakładka Publikarory. Było:  /Rozporządzenie Dz.U. Nr 15 z 1999r. poz. 140/ § 12. 4. Jeżeli z warunków, ... z zastrzeżeniem § 270 ust. 2, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej bą w odległości mniejszej od określonej w ust. 4 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy, jeżeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej) zostanie wykazana możliwość zachowania określonych w rozporządzeniu odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub zaprojektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i uzyskana pisemna ... zagospodarowania przestrzennego. OBECNIE tj. od 15 grudnia 2002 weszło w życie  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.z 2002r. Nr 75, poz. 690) § 12. 1. Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych, określone w rozporządzeniu, a także w przepisach odrębnych, w tym higienicznosanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o ... ust. 10 oraz § 271 ust. 12 pkt 1, jeżeli: 1) wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bą 2) na sąsiedniej działce istnieje już budynek ze ... i wymiar równoległy do tej granicy, nie większe niż w budynku istniejącym na sąsiedniej działce. 7. Dopuszcza się sytuowanie budynku, z zastrzeżeniem § 271 ust. 12 pkt 1, w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, jeżeli: 1) wynika to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bą 2) ściana zewnętrzna bez...
Źródło: topranking.pl/1857/pozwolenie,na,budowe,do,granicy,dzialki.php


Temat: Akustyka
Akustyka Warszawa, 11 kwietnia 2005r. PW-RK-6341-29/718/05/JS Pan Krzysztof Schiff kschiff@usk.pk.edu.pl Dotyczy: przepuszczalności akustycznej lokalu mieszkalnego W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane pocztą elektroniczną - Miejski Rzecznik Konsumentów przedstawia jak następuje: W zakresie ochrony przed hałasem budynek mieszkalny powinien spełniać wymagania przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690 ze zmian.) zwanym dalej Rozporządzeniem. W Rozporządzeniu tym ochronie przed hałasem i drganiami poświęcony jest cały Dział IX. Ogólne warunki jakie powinien spełniać budynek mieszkalny w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami określa § 323. 1 przytoczonego rozporządzenia: „§ 323. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki ... zadowalających warunkach.” A następnie § 326, pkt.1-3 cyt. Rozporządzenia: „§ 326. 1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, (...), nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich ... stropów, nie mniejszą od określonej w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 3. (...)” Doprecyzowaniem zapisów cytowanego Rozporządzenia, jest Polska Norma opatrzona numerem PN-B-02151-3:1999, ... przed hałasem generowanym przez przepływającą wodę w instalacji wodociągowej zdaniem Rzecznika zastosowanie będzie miał § 327. 2. Rozporządzenia: „2. Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności ... w art. 556-576. W przypadku wad fizycznych budynku ustawodawca określił w art. 568 § 1 KC, termin ochrony nabywcy z tytułu rękojmi przez 3 lata liczone od dnia przekazania lokalu kupującemu....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25682,22594163,22594163,Akustyka.html


Powered by WordPress, © bez-klamek