Dziennik Ustaw z 2008 Nr 50 poz 291

bez-klamek

Temat: renta rodzinna krus
(Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz.291 z późn.zm.) Pozdrawiam
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=77824Temat: Pytanie o staż cz.II
Dot.: Pytanie o staż cz.II   Tu nie chodzi o definicje osoby długotrwale bezrobotnej tylko o staż jaki jej przysługuje....a wystarczy dokładnie przeczytać ustawę...zgodnie z ustawą: jeśli w ustawie jest mowa o ... grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.). 1a. Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=396621


Temat: szkolenie wojskowe+komisja wkl
Nr 180, poz. 1112), osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3)), jak również osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zaliczonych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust. 1a, jeżeli przedstawią komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=39829


Temat: Informacja o planowanych w 2008r postęp. z dec. 291/MON
Krosno Odrzańskie dnia.26.03.2008.r INFORMACJA 9 REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM O PLANOWANYCH W ROKU 2008 POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE § 15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2006r. W sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy. Ogłoszenie publikowane jest na podstawie § 15 Wytycznych do Decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006r. W sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. U. MON z 2006r. Nr 14, poz. 179). Adres Zamawiającego: 9 Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie, Fax. 068 367 23 33. Szczegółowe informacje o prowadzonych postępowaniach zawarte będą na stronie www.army.mil.pl UWAGA: 1.Powyższa informacja jest zapytaniem o chęć udziału w postępowaniu, jednakże nie stanowi zaproszenia do składania ofert i zawarcia umowy. 2.W planowanych postępowaniach na podstawie § 11 ust.1 Decyzji 291/MON będą mogli się ubiegać o zamówienie wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym ... 80/90 4 Naprawa urządzenia dźwigowego TD-50. KIEROWNIK 9 REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH ppłk Dariusz CHODUKIEWICZ
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2863


Temat: Dostawa materiałów, akcesoriów samochodowych i części zamien
Wrocław, …. sierpnia 2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( w trybie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. Ust. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów i akcesoriów samochodowych oraz części zamiennych, nr sprawy: SAM/100/SAM/125/LOT/126/2008. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) Zamawiający - JW. 4213 z siedzibą przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu 50 - 984 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów i akcesoriów samochodowych oraz części zamiennych w zakresie zadań nr 1-4 jako spełniające wymagania określone w siwz oraz najkorzystniejsze wg przyjętego kryterium ceny 100 %wybrano oferty n/w wykonawców: Zadanie nr 1 - Weper Sp z o.o. ul. Francuska 52 Zielona Góra 65 - 943 Zadanie nr 2 - POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA ul. Wrocławska 10 Jelcz - Laskowice 55 - 220 Zadanie nr 3 - FHU MOTOPOL Grzegorz Alfut ul. Kosciuszki 10 Sierpc 09-200 Zadanie nr 4 - MOTO-BUDREX Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 291 Bydgoszcz 85 - 438 W w/w postępowaniu zostały złożone n/w oferty: 1. Weper Sp z o.o. ul. Francuska 52 Zielona Góra 65 - 943 Cena złożonej oferty: Zadanie nr 1: 90 402,12 zł brutto (100 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) 2. POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA ul. Wrocławska 10 Jelcz - Laskowice 55 - 220 Cena złożonej oferty: Zadanie nr 2: 18 529,40 zł brutto (100 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) Zadanie nr 4: 55 421,92 zł brutto (88,01 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) 3. Roman Osowski ul. Tyrmanda 42/3 54 - 608 Wrocław Cena złozonej oferty: Zadanie nr 2: 26 920,84 zł brutto (68,83 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) Zadanie nr 3: 109 782,03 zł brutto (48,91 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) Zadanie nr 4: 83 567,07 zł brutto (100 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) 4. GROS Sc Wiesław Gryglicki, Renata Gryglicka ul. Teczowa 22 Wrocław 53 - 601 Cena złożonej oferty: Zadanie nr 3: 65 487,04 zł (81,99 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) 5. FHU MOTOPOL Grzegorz Alfut ul. Kosciuszki 10 Sierpc 09-200. Cena złozonej oferty: Zadanie nr 3: 53 692,20 zł brutto (100 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) Zadanie nr 4: 53 253,00 zł brutto (91,6 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) 6. MOTO-BUDREX Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 291 Bydgoszcz 85 - 438. Cena złożonej oferty: Zadanie nr 4: 48 776,82 zł (100 pkt. przy przyjętym kryterium cena 100 %) DOWÓDCA wz. ppłk Czesław STANKIEWICZ
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3360


Powered by WordPress, © bez-klamek